PONT DE LA CADENA 

REUNIÓ INFORMATIVA

Dimecres 12 de Abril a les 17:15h

FOTOGRAFIES I VÍDEOS

Per veure el video de la reunió informativa cliqueu aqui

Accés a la inscripció del Casal d’estiu Pont de la Cadena


Casal d’estiu Pont de la Cadena
DACOR

Data de naixament:

En cas d'urgència avisar a (nom, cognom i telèfon)
En cas de sortida, faràs ús del servei de pícnicAUTORITZACIONS PARTICIPANTS MENORS D'EDAT
DADES DEL/LA PARTICIPANT I DELS PARES, MARES O TUTORS
DRET DE PARTICIPACIÓ
1.-Autoritzo al meu fill/a a participar en les activitats del Casal d’estiu Pont de la Cadena. Aquesta autorització es fa extensiva a les decisions medicoquirúrgiques sobrevingudes que siguin aconsellades, en cas d’emergència, per un facultatiu.


AUTORITZACIÓ LOPD
En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 5 de desembre de 2018), l’informem que les dades personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Dacor Educació i Esport, S.L. La finalitat del mateix és la gestió del casal d'estiu i l’enviament de informacions del casal d'estiu per correu electrònic. Vostè té el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de Dacor Educació i Esport, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a Dacor Educació i Esport, S.L. C/Major 133, 08758 Cervelló. Email dacoreducacio@gmail.com


HorariPreus setmana
De 9 a 17 h129 €
Inclou dinar
De 9 a 15 h108 €
Inclou dinar
De 9 a 13:00 h75 €

*Descompte del 5% als usuaris de 3 o més setmanes

*Descompte del 5% per a famílies nombroses i monoparentalsSELECCIONA AMB UNA CREU, LA FRANJA HORÀRIA A LA QUE ET VOLS INSCRIURE


PLACES EXHAURIDES


Per a més informació: casalestiupontdelacadena@gmail.com

Llista d'espera per possibles cancel·lacions

26 al 30 de
JUNY
3 al 7 de
JULIOL
PLACES
EXHAURIDES
10 al 14 de
JULIOL
PLACES
EXHAURIDES
17 al 21 de
JULIOL
PLACES
EXHAURIDES
24 al 28 de
JULIOL
ACOLLIDA MATÍ
8 a 9 h
12 €/set
ACOLLIDA MATÍ
8.30 a 9 h
8 €/set
MATÍ
9 a 13:00 h
MATÍ i DINAR
9 a 15 h
MATÍ i TARDA (dinar inclòs)
9 a 17 h